ارزیابی میزان آمادگی و هوشیاری پرسنل بازداشتگاه ابرکوه در اجرای طرح احضار

اجرای طرح احضار پرسنل بازداشتگاه با حضور کلیه پرسنل اداری و یگان حفاظت شبانه انجام شد و کارکنان حضوریافته در بازداشتگاه در معیت رئیس و فرمانده یگان از کلیه نقاط و اماکن بازداشتگاه سرکشی و بازدید نمودند.

ادامه مطلب »