مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها در بازدید از زندان اردکان تصریح کرد: آموزش جلوگیری از شیوع بیماریهای پرخطر اولویت بهداشت ودرمان در زندانهاست

دکتر مهرزاد تشکریان مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانها به همراه دکتر مختاری مدیرگروه درمان ...

ادامه مطلب »