اداره امور مالی و پشتیبانی

 • سرپرستي و هدايت كاركنان تحت امر و ارائه آموزشهاي مورد لزوم به آنان.
 • تنظيم كار و اتخاذ تدابير و روشهاي مناسب انجام كار به منظور بهينه نمودن انجام كارها.
 • بررسي و مطالعه پيش نويس مكاتبات، اصلاح و پاراف آنها.
 • بررسي و مطالعه پيش نويس احكام پرسنلي در ارتباط با امور استخدامي، حقوق و مزايا، مرخصي و ماموريتها، امور رفاهي و بيمه و مسائل تشويقي و تنبيهي و ساير موارد پرسنلي در حدود اختيارات تفويضي در سطح زندانها و ستاد اداره كل.
 • نظارت و كنترل بر امور خدماتي، ساختماني و تاسيساتي، موتوري و تداركاتي و ساير امور پشتيباني.
 • نظارت و كنترل بر امور مالي شامل تنظيم اسناد، رسيدگي به اسناد، دريافت و پرداخت، تهيه گزارشهاي مالي و عملكرد استان و ثبت اسناد و دفاتر مالي به منظور رعايت قوانين و مقررات مالي.
 • نظارت و كنترل بر خريد كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، امور انبارداري، جمعداري اموال، فروش كالاها و اموال اسقاطي و مازاد براساس آئين نامه مقررات دولتي.
 • بررسي و مطالعه پيش نويس قراردادهاي پيمانكاري در زمينه هاي مختلف با اشخاص حقيقي و حقوقي و كنترل آنها از نظر مقررات قانوني و ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي.
 • تهيه و تنظيم پيش نويس مواقتنامه هاي اصولي با واحد مديريت و برنامه ريزي استان در چهار چوب قوانين و مقررات.
 • بررسي و مطالعه درخواستهاي زندانها و ستاد اداره كل در زمينه تامين نيروي انساني از لحاظ كمي و كيفي و ارسال آن براي مسئولين اداره كل جهت بررسي و اقدام مقتضي.
 • بررسي و مطالعه فرمهاي ارزشيابي كاركنان و اقدام لازم با توجه به امتيازات مكتسبه و دستورالعمل اجرائي طرح ارزشيابي كاركنان دولت.
 • نظارت و كنترل بر امور دفتري ثبت و ضبط مكاتبات در دفاتر يا يارانه و بايگاني اسناد و مدارك و ارسال و مراسلات.
 • نظارت بر ورود و خروج كاركنان و حضور فيزيكي آنان در محل كار.
 • تقسيم كار بين عوامل تحت سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي وطايف

مشخصات مسئول: ابوالقاسم احمدی

تلفن : ۳۶۲۰۶۲۰۱-۰۳۵  داخلی ۲۴۶

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*