میز خدمت

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

‏ عناوين خدمات شناسه دار سازمان زندانها

 

ردیف عنوان خدمت )شناسه خدمت(

 

عنوان زیر خدمت

 

شناسه زیرخدمت نوع ارباب رجوع نوع خدمت نام سامانه الکترونیکی
۱ پذیرش و نگهداری زندانیان

( ۱۲۰۴۱۱۱۵۰۰۰ )

۱۲۰۴۱۱۱۵۰۰۰ زندانیان ترکیبی سیستم جامع قضایی زندانیان (پانیذ)
۲ ارائه خدمات اشتغال به

زندانیان ( ۱۲۰۴۱۱۱۶۰۰۰ )

۱۲۰۴۱۱۱۶۰۰۰ زندانیان ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه اشتغال
۳ فرهنگ سازی، آموزش و تربیت زندانیان

( ۱۲۰۴۱۱۱۷۰۰۰ )

آموزش سواد آموزی به زندانیان ۱۲۰۴۱۱۱۷۱۰۰ زندانیان ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه فرهنگی
ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان ۱۲۰۴۱۱۱۷۱۰۱ زندانیان ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه فرهنگی
ارائه خدمات ورزشی زندانیان ۱۲۰۴۱۱۱۷۱۰۲ زندانیان ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه فرهنگی
آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان ۱۲۰۴۱۱۱۷۱۰۳ زندانیان ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه اشتغال
۴ ارائه خدمات حمایتی به زندانیان موجود، آزاد شده و خانواده های آنها  (۱۲۰۴۱۱۱۸۰۰۰) اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده ۱۲۰۴۱۱۱۸۱۰۰ زندانیان آزاد شده ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه مرکز مراقبت بعد از خروج
ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده و خانواده های زندانیان ۱۲۰۴۱۱۱۸۱۰۱ زندانیان آزاد شده

خانواه زندانیان

ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه مرکز مراقبت بعد از خروج
معاضدت و ارائه کمک های مالی به خانواده زندانیان ۱۲۰۴۱۱۱۸۱۰۲ خانواده زندانیان ترکیبی سامانه جامع سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (ERP) زیر سامانه مرکز مراقبت بعد از خروج
۵ ارائه خدمات قضایی به زندانیان و مراجع

قضایی( ۱۲۰۳۱۱۱۹۰۰۰ )

تأیید مرخصی زندانیان ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۰ زندانیان ترکیبی سیستم جامع قضایی زندانیان (پانیذ)
اعزام زندانی به مراجع قضایی ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۱ زندانیان حضوری سیستم جامع قضایی زندانیان (پانیذ)
رسیدگی به درخواست عفو و آزادی مشروط ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۲ زندانیان ترکیبی سیستم جامع قضایی زندانیان (پانیذ)
ابلاغ احکام قضایی به زندانی ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۳ زندانیان غیر حضوری

الکترونیکی

سمپ (سیستم مدیریت پرونده های قضایی)
انتقال زندانی به زندان دیگر ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۴ خانواده زندانیان ترکیبی سیستم جامع قضایی زندانیان (پانیذ)
پاسخ به استعلام سابقه حبس ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۵ نهاد های ذیصلاح غیر حضوری

الکترونیکی

سیستم استعلام پانیذ
پاسخ به استعلام در زندان بودن ۱۲۰۳۱۱۱۹۱۰۶ زندانیان ترکیبی سیستم استعلام سجازا
۶ ملاقات زندانیان با خانواده  (۱۲۰۴۱۱۲۱۰۰۰) ۱۲۰۴۱۱۲۱۰۰۰ خانواده زندانیان حضوری سیستم جامع قضایی زندانیان (پانیذ)