پرسش های متداول

پرسش های متداول

زمان های ملاقات ارباب رجوع و کارکنان با مدیر کل زندانهای استان یزد چه زمانی است؟
زمان های ملاقات با مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان یزد روزهای یکشنبه از ساعت ۸صبح الی ۱۳:۳۰ برای ارباب رجوع می باشد ، برای دریافت نوبت ملاقات می توانید با شماره تماس ۳۶۲۰۶۲۰۷-۰۳۵ دفتر مدیر کل محترم نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید.

زمان ملاقات مدیر زندان مرکزی یزد با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در زندان مرکزی یزد؛
زمان ملاقات حضوری مدیر زندان مرکزی با زندانیان و خانواده آنها و ارباب رجوع به صورت روزانه می باشد.

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به شرح ذیل می باشد :

شنبه : بندهای جوانان – روان درمانی بند ۱۲ و مالی – ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
یک شنبه : بندهای ۱۵ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
دوشنبه : بندهای ۹ – ۱۰ -۱۱ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
سه شنبه : بندهای پذیرش و ۱ – ۲ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
چهار شنبه :بندهای ۱۴ – ۳-۴ ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)
پنج شنبه : بندهای کارگران -نظامی – نسوان ( پایان هر ماه یکبار بصورت حضوری ) ( از ساعت ۸ لغایت ۰۰/۱۳)

تلفن تماس ۳۶۲۵۲۴۴۸-۰۳۵ می باشد.

زمان ملاقات مدیرکانون اصلاح و تربیت یزد با مددجویان و خانواده آنان و ارباب رجوع، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در کانون اصلاح و تربیت یزد؛

زمان ملاقات حضوری مدیرکانون اصلاح و تربیت با مددجویان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴-۹ خانواده ها می توانند با زندانیان ملاقات کنند – در ضمن شماره تماس کانون اصلاح و تربیت یزد۳۸۲۵۳۷۳۷-۰۳۵ می باشد

زمان ملاقات رئیس زندان اردکان با زندانیان و خانواده آنان و ارباب رجوع، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان اردکان با زندانیان و ارباب رجوع به صورت روزانه می باشد .

برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان همه روزه از ساغت ۳۰/۱۳-۳۰/۸ و تلفن تماس ۳۲۲۲۱۹۹۶-۰۳۵ می باشد.