توافقنامه سطح خدمت

 1. مقدمه

این بخش حاوی اطلاعات کلی در خصوص خدمت است.

اهداف توافقنامه، تعریف خدمت و نحوه انجام تعاملات با خدمت­گیرنده، نحوه گزارش­دهی و بازبینی مشخص شود.

 1. هدف

این بخش، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می­کند.

متن نمونه:

 • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط]اداره کل زندان های استان یزد[، کیفیت تحویل ]عنوان خدمت[ برای [خدمت­گیرندگان] مورد توافق قرار گیرد.
 • این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.
 1. مسئولیت­

این بخش، قوانین و مقرراتی را که به ]اداره کل زندان های استان یزد[  اجازه می­دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می­کند. همچنین به صورت شفاف بیان می­شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

متن نمونه:

 • [سازمان اداری و استخدامی] موافقت می­کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:
 • [اداره کل زندان های استان یزد] دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های [حوزه ارائه خدمت] برای [بخش دولت] است که مستندات آن به شرح ذیل می­باشد: [محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های حوزه مورد اشاره است.]
 • [مسئولیت­ها را اینجا بنویسد]
 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین شوند.
 • شرایط و استثناها، مشخص شوند.
 • فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود.

متن نمونه:

 • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه­های این خدمت و تکمیل فرم­ها و تحویل آن­ها به این سازمان، متقاضی نتواند در موعد مقرر که … روز کاری می­باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل …. ریال به متقاضی پرداخت نماید.
 • موارد مربوط به فرم “اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع­رسانی دستگاه” در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان­های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می­شود.

 

 1. هزینه­ ها و پرداخت­ها

توافقات مربوط به هزینه­ها و پرداخت­ها مطبق با جدول هزینه­ها در فرم “اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه
اطلاع­رسانی دستگاه” در پیوست ج مشخص شوند.

 1. دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می­کند.

متن نمونه:

 • این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ ۰۱/ ۰۱ /   ۱۳۹۹  ] و تحت امضای [مدیرکل زندان های استان یزد]، اعتبار دارد.
 • این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا [مدت زمان] یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
 • در پایان [یک سال] یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
 1. خاتمه توافقنامه

در این قسمت، مقررات مربوط به خاتمه موافقت­نامه سطح خدمت شرح داده می­شود.